Vikten av att skapa en kvalitetskultur

No items found.
Känner ditt företag av den ökade globaliseringen, en accelererande utvecklingstakt och en hårdare konkurrens?

Då är ni inte ensamma. Dessa faktorer påverkar de flesta branscher och utmanar företagen att bli mer flexibla och att löpande utveckla och förbättra processer och rutiner. Då kunderna ges större möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra olika leverantörer, ökar utbudet av produkter och tjänster, vilket gör att kvaliteten blir en allt viktigare faktor. Och kvaliteten måste definieras med utgångspunkt ur kundens perspektiv, utifrån och in i verksamheten.

Kvalitetskulturen - ingen Quick fix

En viktig förutsättning för att behålla och utveckla sin position på marknaden är därför att skapa och etablera en kvalitetskultur och att långsiktigt arbeta med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar i verksamheten. Kvalitetskulturen måste först och främst vara fast förankrad i ledningen och i dess roll som yttersta bärare av företagskulturen och de värderingar som ligger till grund för den. Kulturen påverkar det interna klimatet och samverkan. Utan tydligt förankrade värderingar så kan en stark kvalitetskultur inte existera, vilket direkt påverkar möjligheten till ett effektivt kvalitetsutvecklingsarbete. Ledningen behöver också definiera användbara mätvärden i verksamheten som underlag för kontinuerliga förbättringar, sätta mål och följa upp de förbättringar som genomförs. Nyckeltalen bör inkludera såväl interna som externa aspekter.

Att utveckla en kvalitetskultur innebär ett medvetet val av värderingar, arbetssätt och verktyg för att kunna uppnå systematiska förbättringar. Arbetet kräver struktur, fokus och stor uthållighet för att lyckas. Att etablera en kvalitetskultur tar tid, vilket ofta är en av de största utmaningarna som man står inför vid en strukturerad kvalitetsutveckling då den växer fram med små steg över tid.

Resultatet av en väl fungerande kvalitetskultur

Ledningens fokus och uthållighet leder i förlängningen till ett förändrat synsätt och förståelse för ökad kvalitet i verksamhetens arbetssätt samt i de produkter och tjänster som levereras. I en väl etablerad kvalitetskultur hjälps medarbetarna åt att tillsammans skapa förbättringar i stort och smått, med utgångspunkt i kundens behov. Kulturen speglas i ett mindset hos medarbetarna vilket i slutändan genomsyrar hela verksamheten. Kvalitetskulturen avspeglas givetvis i företagets resultat och varumärke men också på interna faktorer som personalomsättning, medarbetarnas engagemang och sjukfrånvaro.

Men kom ihåg, en väl förankrad kvalitetskultur startar i ledningen genom struktur, fokus, uthållighet och byggandet av ett gott internt klimat som förutsättningar. Sedan att man skapar väl definierade nyckeltal som mäter de förbättringar som görs.

Take aways:

  • Kvalitetskulturen startar och leds av företagsledningen
  • Involvera medarbetarna tidigt i processen
  • Definiera tydliga mål och nyckeltal
  • Följ upp löpande och visualisera resultaten
  • Var uthållig och släpp inte fokus
  • Fira framgångar

Vill du diskutera hur ditt företag får till en väl förankrad kvalitetskultur? Kontakta oss direkt via knapparna nedan eller fyll i formuläret i footern.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact