Standardiserade vårdförlopp - Vägvisaren mot jämlik och effektiv cancervård

År 2015 införde Sverige standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården, ett kunskapsstöd inspirerat av Danmarks framgångsrika "pakkeforløb"-koncept. Syftet med att implementera SVF var att främja en jämlik och högkvalitativ cancervård för alla patienter, oavsett kön, bostadsort eller socioekonomisk bakgrund. Målen omfattade, förutom att skapa en mer jämlik vård, att minska utredningstiden och öka patientnöjdheten. För att genomföra arbetet har landets sjukvårdsregioner tillsatt regionala SVF-samordnare, ett uppdrag som i Väst drivs av Edvin Andersson på byBrick Management. Efter att ha stöttat den tidigare samordnaren fick Edvin i april möjlighet att ta över uppdraget fullt ut.

Genomförande

De standardiserade vårdförloppen beskriver de utredningar och initiala behandlingar som ska genomföras för olika cancerdiagnoser, baserat på den senaste forskningen. En betydande del av SVF är att definiera de symtom som ska leda till misstanke och välgrundad misstanke om cancer. Vid en välgrundad misstanke kan ett standardiserat vårdförlopp inledas. Efter inledningen följer olika utredningsblock som klargör vilka undersökningar och prover som är aktuella i det specifika fallet samt vilka ledtider som bör eftersträvas. Målet är att 70 % av patienterna med en cancerdiagnos ska genomgå ett SVF och att 80 % av dessa ska vara klara inom stipulerade ledtider. De återstående procenten tillåter undantag för särskilda fall där ett standardiserat förlopp kanske inte är lämpligt, eller där utredningen behöver ta längre tid av olika skäl.

Uppdraget innebär att samordna det regiongemensamma arbetet med SVF. Då evidensläget förändras måste förlopp uppdateras, vilket innebär att sjukhusen och vårdcentralerna behöver stöttning med implementering och hjälp att hålla sig uppdaterade avseende senaste versionerna. Förutom implementeringsstödet pågår ett omfattande arbete med att följa upp ledtider för de patienter som utretts via SVF och initiera förbättringsarbeten för att korta ledtiderna och omhändertagandet av patienterna.

Fotograf: Johanna St Michaels

Just nu pågår även ett projekt där vi på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner undersöker och analyserar de patienter som har allra längst ledtider för givna förlopp. Detta arbete ger goda insikter kring vårdförloppens ”flaskhalsar” och utmaningar. Analysen ska resultera i en handlingsplan som kommer utföras under kommande år.

För att utföra arbetet finns en arbetsgrupp med flera representanter från regionens sjukhus, vilken leds av Edvin i egenskap av regional SVF-samordnare. Det ingår även i uppdraget att representera region Väst i nationella arbetsgrupper med syfte att sprida information, goda exempel och att hjälpa varandra.

RCC väst är oerhört glada att Edvin Andersson i rollen som regional SVF-samordnare tar ett helhetsgrepp om utmaningarna i vår sjukvårdsregion. Edvin är resultatinriktad och har förmåga att motivera och inspirera till förbättringsarbete - vilket är en förutsättning för att vår sjukvårdsregion ska nå de nationellt uppsatta målen. Därtill är Edvin en social kollega som bidrar till ett gott samarbetsklimat inom RCC väst.

-Catarina Åsberg, RCC väst

Det finns flera viktiga framgångsfaktorer för arbetet med standardiserade vårdförlopp. Regionens många kompetenta medarbetare, från administrativ personal till de som direkt träffar patienterna, är avgörande. Det är viktigt att patienten står i centrum genom hela processen. De som lyckas bäst arbetar i team där alla i processen förstår och uppskattar varandras roller och där fokus ligger på patientens bästa.

Fotograf: Marie Ullnert

Utmaning

Arbetet med standardiserade vårdförlopp står inför flera utmaningar. Den stora komplexiteten i utredningarna och deras olika delar kräver att många yrkesgrupper samarbetar över klinik-, sjukhus- och ibland även regiongränser. Forskningens ständiga framsteg leder till att nya och allt mer komplexa undersökningar och behandlingar införs, vilket gör vården både bättre och mer individualiserad för patienterna. Detta medför dock en stor belastning på medarbetarna, särskilt i en tid med högre cancerincidens, fler patienter och samtidigt sparkrav och personalbrist. Då är det extra viktigt att vi i den regionala SVF-arbetsgruppen gör allt vi kan för att hitta och sprida goda exempel, identifiera utmaningar och arbeta med att åtgärda dessa. Vi måste ge personalen rätt verktyg och kunskapsstöd för att utföra sitt arbete, samtidigt som vi måste ha stor förståelse och respekt för den kliniska vardagen.

Jag är mycket stolt och ödmjuk över möjligheten att få samordna detta viktiga arbeta i Västra götalandsregionen. Jag är djupt tacksam för alla som arbetar inom cancervården, inte minst för min fantastiska arbetsgrupp, utan vilken jag inte skulle kunna klara av detta arbete. - Edvin Andersson, byBrick Management

-Edvin Andersson, byBrick Management

Behöver ni också hjälp med projektledning?

Ange era kontaktuppgifter nedtill så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact